Dette er Norge 2018

Økonomi

Vekst og velstand

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen. 

BNP tar «tempen» på økonomien

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart. 

I 2017 var BNP i Norge på 3 299 milliarder kroner.

Generell prisvekst

En del av økningen i BNP og BNP Fastlands-Norge skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med over 700 prosent. Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke over 8 000 kroner i 2017 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

Volumvekst

Ved å fjerne effekter av prisendringer får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2016 til 2017 var på nesten 2 prosent. Fra 1970 og fram til i dag utmerker året 1984 seg med den høyeste volumveksten på 6,1 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009, med volumnedgang i BNP på -1,7 prosent.

BNP per innbygger over EU-gjennomsnittet

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 48 prosent over gjennomsnittet i EU i 2016 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Norge – en liten, åpen økonomi

Norge er, i likhet med de fleste andre land i verden, avhengig av å delta i den internasjonale handelen. Norge er i tillegg et lite land, og uten muligheten til å handle med andre land ville vår velferd målt i materielle goder vært på et betraktelig lavere nivå.

Vare- og tjenestebalansen

Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Det innebærer at vi eksporter mer enn vi importerer av varer og tjenester. I 2017 eksporterte Norge for 1 170 milliarder kroner, mens vi importerte for 1 090 milliarder.

Eksport

Det har særlig vært eksporten av råolje og naturgass som har sørget for overskuddet på vare- og tjenestebalansen. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008, og den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at eksportoverskuddet er blitt betydelig mindre. Mens Norges eksport av varer domineres av råolje og naturgass, så spenner importen av varer over et bredt utvalg av varer.

Visste du at?

Storbritannia er det landet vi eksporterer mest til?
Det skyldes høy eksport av olje og naturgass.