Dette er Norge 2019

Økonomi

Vekst og velstand

Bruttonasjonalproduktet (BNP) er en viktig økonomisk størrelse som sier noe om tilstanden og utviklingen i et lands økonomi. BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen.

I 2018 var BNP i Norge på 3 536 milliarder kroner.

BNP og oljen

På grunn av oljesektorens store betydning for norsk økonomi er det vanlig også å beregne BNP Fastlands-Norge. Dette omfatter produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart. 

 

Generell prisvekst

En del av økningen i BNP skyldes generell prisvekst. Konsumprisindeksen (KPI) viser at siden 1970 har prisene på varer og tjenester vokst med nesten 750 prosent.

Det innebærer at en husholdning som brukte 1 000 kroner på varer og tjenester i 1970, vil måtte bruke nesten 8 500 kroner i 2018 for å kjøpe tilsvarende varer og tjenester.

Volumvekst

Ved å fjerne effekter av prisendringer får vi uttrykk for volumveksten. Volumveksten i BNP fra 2017 til 2018 var på 1,4 prosent. Den svakeste utviklingen ses i forbindelse med finanskrisen i 2009, med volumnedgang i BNP på -1,7 prosent.

BNP per innbygger over EU-gjennomsnittet

Ved sammenlikning mellom land er det nyttig å se BNP i forhold til antall innbyggere i landet. Norge er etter hvert blitt et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng hadde Norge et BNP per innbygger som lå 46 prosent over gjennomsnittet i EU i 2017 (her er det tatt hensyn til forskjeller i prisnivå mellom landene).

Luxembourg ligger spesielt høyt på denne målingen. Årsaken til dette er at mange av landets arbeidstakere er bosatt i nabolandene. Disse bidrar dermed til BNP, men inngår ikke i beregningen av «per innbygger».

Norge – en liten, åpen økonomi

Norge er, i likhet med de fleste andre land i verden, avhengig av å delta i den internasjonale handelen. Norge er i tillegg et lite land, og uten muligheten til å handle med andre land ville vår velferd målt i materielle goder vært på et betraktelig lavere nivå.

Vare- og tjenestebalansen

Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Det innebærer at vi eksporter mer enn vi importerer av varer og tjenester.

I 2018 eksporterte Norge for 1 345 milliarder kroner, mens vi importerte for 1 151 milliarder.

Det har særlig vært eksporten av råolje og naturgass som har sørget for dette overskuddet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008, og med nedgang i oljeprisen er eksportoverskuddet blitt betydelig mindre. 

Våre handelspartnere

Norge har handelspartnere som både ligger geografisk nært og fjernt. Mest eksport går til Storbritannia på grunn av høy eksport av råolje og naturgass. Også til Tyskland, Nederland og Frankrike er det betydelig eksport av petroleumsprodukter.

Sverige er det landet vi importerer mest varer og tjenester fra. Importen fra Kina har også vokst i de senere år, og utgjør nå en betydelig del av importen av varer.

Drøyt 80 prosent av eksporten av varer går til EU-land, og rundt 60 prosent av importen av varer kommer derfra.

Visste du at?

Storbritannia er det landet vi eksporterer mest til?
Det skyldes høy eksport av olje og naturgass.