Dette er Norge 2018

Valg

Valgets kval

Stortingsvalgdeltakelsen kulminerte i 1965 da 85 prosent av de stemmeberettigede avga stemme. Senere sank den til 76 prosent i 2001, men har senere økt litt igjen, og var på 78 i 2017.

Stabil deltakelse ved stortingsvalg

Ved sametingsvalget samme år var valgdeltakelsen 70 prosent. Og blant norske statsborgere med innvandrerbakgrunn var valgdeltakelsen ved stortingsvalget 55 prosent.

Synkende deltakelse ved kommunestyrevalg

Ved kommunestyrevalgene var valgdeltakelsen lenge synkende. I 2003 stemte bare knapt seks av ti velgere, sammenliknet med vel åtte av ti i 1963. Ved valgene i 2007 og 2011 gikk deltakelsen noe opp, før den falt til 60 prosent igjen i 2015.

Ved fylkestingsvalgene er valgdeltakelsen enda lavere, og i 2015 stemte bare 56 prosent av de stemmeberettigede ved fylkestingsvalget.

Relativt høy valgdeltakelse i Norge

I nordisk sammenheng er deltakelsen i norske stortingsvalg ikke spesielt stor. Våre nordiske naboer Danmark, Sverige og Island har alle en høyere valgdeltakelse enn oss. 

I europeisk sammenheng, derimot, ligger Norge i det øvre sjiktet og innenfor topp ti. Høyest valgdeltakelse finner vi på Malta med 92 prosent, og i Luxembourg og Belgia, der stemmegiving er påbudt, med om lag 90 prosent. Lavest er den i Romania, Kosovo og Frankrike med under 45 prosent.

Økt valgdeltakelse blant de yngste

Til tross for at valgdeltakelsen både blant førstegangs- og andregangsvelgere økte både i 2013 og 2017, er den fortsatt langt lavere enn blant eldre velgere. Fra 26-årsalder stiger valgdeltakelsen med økende alder, for så å falle markant etter 80 år.

Flere kvinner – både på Stortinget og i kommunestyrene

Fra begynnelsen av 1970-tallet økte kvinneandelen både på Stortinget og i kommunestyrene kraftig. De siste årene har andelen kvinnelige stortingsrepresentanter ligget rundt 40 prosent, mens andelen kvinner i kommunestyrene fortsatt er litt lavere. På Stortinget er kvinneandelen høyest i Senterpartiet med 53 prosent, Arbeiderpartiet har 49 prosent, Høyre 44, SV 36, Fremskrittspartiet 26, Kristelig Folkeparti 25 og Venstre har 13 prosent.

Visste du at?

Sammenliknet med andre europeiske land har Norge en stor andel kvinner  i de lovgivende forsamlingene. Bare i de øvrige nordiske landene finner vi en like stor eller større andel.