Dette er Norge 2019

Tertiærnæringene

Til tjeneste!

Samlet har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra 750 000 på begynnelsen av 1960-tallet til dagens 2 200 000, noe som utgjør 78 prosent av alle sysselsatte i Norge. 

Den markerte sysselsettingsveksen i statlig forvaltning i 2002 skyldes at staten overtok de fylkeskommunale sykehusene.  

Sterk vekst i offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning består av kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning. Antall ansatte i offentlig forvaltning har økt gjennom mange år, og i dag arbeider 857 000 personer i denne sektoren, sammenliknet med bare 278 000 i 1970. Nærmere to tredjedeler av offentlig ansatte arbeider i kommuneforvaltningen.

Offentlig forvaltnings andel av den totale sysselsettingen i Norge har økt fra 17 til 30 prosent.

Mer helsetjenester, handel og undervisning

I 1970 var det 112 000 sysselsatte i helse- og omsorgssektoren. I 2018 var det 586 000, noe som gjør den til den dominerende tertiærnæringen. Mer enn én av fem jobber nå innen helse og omsorg.

Varehandelen har lenge opplevd vekst, men har nå flatet ut. I 2018 var det 376 000 som var ansatt i varehandelen, mot 250 000 i 1970. 

Også undervisningssektoren har vokst kraftig fra 1970-tallet. Fra å sysselsette 90 000 i 1970 er tallet nå 214 000.

2018 var nok et rekordår for hotellbransjen

Reiselivsnæringen er i vekst, og 2018 var nok et rekordår for hotellbransjen med 23,7 millioner overnattinger ved norske hoteller, mot 5,5 millioner i 1970.

Selv om næringen fortsatt ikke sysselsetter veldig mange, har aldri før så mange jobbet innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet: Antall sysselsatte økte fra 38 600 til over 100 000 i perioden 1970 til 2018. 

Hotellovernatting, etter nasjonalitet. 2018

I alt 23 726 218
Norge 17 084 962
Utlandet i alt 6 641 256
USA 771 233
Sverige 726 855
Tyskland 724 827
Storbritannia 538 843
Danmark 424 097
Kina 423 820
Nederland 295 116
Frankrike 293 177
Spania 276 288
Italia 209 618

 

Små næringer i vekst

De sysselsetter ikke et stort antall mennesker, men i noen næringer har veksten i sysselsetting vært markant de siste 40 årene. Et eksempel er næringen forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet omfatter arbeidskrafttjenester, reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og vakttjenester. I denne næringen har sysselsettingen blitt mer enn tidoblet fra 1970 til 2018, fra 12 800 til 139 000.    

 

Fra brev til e-post

Ikke alle tjenesteytende næringer opplever vekst. Post- og distribusjonsvirksomhet har de siste 20 årene mistet halvparten av de sysselsatte, noe som selvfølgelig har sammenheng med framveksten av IKT-sektoren og bruken av ny teknologi.

Blant dem under 54 år bruker så godt som alle internett daglig. Mange handler også på nett, og kjøp av reiser og overnatting er mest populært. 

Det arbeider i dag nesten 96 000 personer innenfor informasjon og kommunikasjon, mens tallet var under 40 000 i 1970. 

Visste du at?

  • 77 prosent av alle nordmenn mellom 16 og 79 år handler på nett. 
  • Kjøp av reiser og overnatting er mest populært. 

Les mer om netthandel, bruk av sosiale medier og nettjenester på faktasiden om internett og mobil