Dette er Norge 2018

Tertiærnæringene

Til tjeneste!

Vi kan dele opp tjenesteytende sektor i markedsrettet og ikke-markedsrettet virksomhet. Næringer innenfor markedsrettet virksomhet er for eksempel varehandel, hotell og restaurant og turisme. Ikke-markedsrettet virksomhet er tjenester som staten, fylkeskommuner og kommuner administrerer.

Det postindustrielle samfunn

Tertiærnæringenes dominerende stilling har fristet til mange generaliserende karakteristikker av dagens samfunn, som «det postindustrielle samfunn», «informasjonssamfunnet» og «servicesamfunnet».

Tre av fire i tjenesteytende sektor

Samlet har sysselsettingen i tertiærnæringene eller de tjenesteytende næringene vokst fra 750 000 på begynnelsen av 1960-tallet til dagens 2 170 000, noe som utgjør 78 prosent av alle sysselsatte i Norge.

Sterk vekst i offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning består av kommunal, fylkeskommunal og statlig forvaltning. Antall ansatte i offentlig forvaltning økte kraftig fram til begynnelsen av 1990-tallet, og i dag arbeider 846 000 personer i denne sektoren, sammenliknet med bare 278 000 i 1970. 

¹Den markerte sysselsettingsveksen i statlig forvaltning i 2002 skyldes at staten overtok de fylkeskommunale sykehusene.

Mer helsetjenester

Med 582 000 sysselsatte i 2017 er helse- og omsorgssektoren den dominerende næringen blant tertiærnæringene. I 1960 var det kun 64 000 som jobbet med helse- og omsorgstjenester. Sett i forhold til den totale andelen sysselsatte i Norge jobber nå mer enn én av fem med helse- og omsorgsrelatert tjenesteyting.

Sterk vekst i varehandel og utdanning

Varehandel er en annen stor næring som har opplevd sterk vekst. Antall sysselsatte har økt med over 50 prosent i perioden fra 1970 til i dag, fra 250 000 til 377 000. Omsetningen i næringen har også økt, og mest penger bruker vi i dagligvarebutikkene.

Også undervisningssektoren har vokst kraftig fra 1970-tallet. Fra å sysselsette 90 000 i 1970 er tallet nå 210 000.
 

Små næringer i vekst

De sysselsetter ikke et stort antall mennesker, men i noen næringer har veksten i sysselsetting vært markant de siste 40 årene. Et eksempel er næringen forretningsmessig tjenesteyting, som blant annet omfatter arbeidskrafttjenester, reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og vakttjenester. I denne næringen har sysselsettingen blitt tidoblet fra 1970 til 2017, fra 12 800 til 131 100.

Visste du at?

- Antall sysselsatte innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet økte fra 38 600 til nesten 100 000 i perioden 1970 til 2017