Dette er Norge 2018

Jordbruk

Store endringer i jordbruket

Fra 1949 til 2017 ble antall gårdsbruk redusert med fire femtedeler, fra 213 400 til 40 300. Det vil si at gjennomsnittlig sju bruk er lagt ned hver dag i perioden.

Færre med jord på hendene

I 1950 jobbet over 20 prosent med jordbruk – i 2017 var andelen under 2 prosent. Jordbrukets andel av bruttonasjonalproduktet er i dag bare 0,5 prosent. Bare 30 prosent av gårdbrukernes inntekter er næringsinntekt fra jordbruk. Resten er lønnsinntekt og andre inntekter.

Færre kyr

Fra 1949 til 2017 er antall melkekyr redusert med nesten tre fjerdedeler, men samtidig har melkeproduksjonen per ku økt fra 2 000 liter til om lag 7 500 liter i året.

... flere fjørfe

Antall svin er doblet fra 1949 til 2017, mens produksjonen av slaktekylling har økt så å si sammenhengende fra slutten av 1960-tallet. I 1949 utgjorde fjørfekjøtt 2 prosent av den totale kjøttproduksjonen, mot om lag 30 prosent i dag.

Mindre poteter – mer korn

Jordbruksavlingene varierer mye fra år til år, men i et lengre tidsperspektiv er utviklingen klar: Produksjonen av poteter har sunket til under en tredjedel av nivået på 1950-tallet, mens kornproduksjonen er tredoblet.

Visste du at?

Økologisk jordbruksareal utgjør i dag under 5 prosent av jordbruksarealet. I de andre nordiske landene er andelen mellom 9 og 19 prosent.