Dette er Norge 2019

Familier og husholdninger

Singel eller samboer

Perioden etter andre verdenskrig var kjernefamiliens storhetsperiode. Giftermålshyppigheten var høy, og andelen enpersonhusholdninger sank svakt. Fra begynnelsen av 1970-tallet sank ekteskapshyppigheten, samtidig som antall skilsmisser økte. Til sammen har dette ført til mer enn en dobling av andelen enpersonhusholdninger.

Flere bor alene

Av husholdningene består nå 39 prosent av aleneboende. 

Det er, i befolkningen som helhet, ingen vesentlig forskjell på andelen menn og kvinner som bor alene. Men mens de enslige kvinnene er i flertall i den eldre delen av befolkningen, er mennene i flertall blant de yngre. Enpersonhusholdninger er særlig vanlig i bykjernene i de store byene og i spredtbygde strøk.


 

Flere er samboere

Andelen samboere har økt gradvis fra 1980-tallet. I 1990 var drøyt 10 prosent av dem som levde i samliv samboere. 

Blant de unge (under 30 år) er det mer vanlig å være samboende enn gift. Oslo, Trøndelag og de tre nordligste fylkene har den høyeste andelen samboere, mens andelen er lavest i Agder-fylkene og Rogaland.
 

Andel par som er samboere
30 prosent
Kilde: Familier og husholdninger, Statistisk sentralbyrå

Flere vier seg borgerlig

Andelen borgerlige vielser økte kraftig på 1970-tallet og nådde et foreløpig toppunkt på midten av 1980-tallet, da 38 prosent var borgerlige. Etter en nedgang noen år, har antallet steget og er i 2018 tilbake på 38 prosent. 

Når så mange ekteskap nå inngås borgerlig, må dette blant annet antas å ha sammenheng med at om lag 20 prosent av dem som gifter seg, inngår ekteskap nr. 2, 3 osv.

En trend som ser ut til å avta, er å gifte seg i utlandet. Nesten 17 prosent av ekteskapene i 2018 ble inngått i utlandet, mot 23 prosent i 2013. Det store flertallet av utenlandsvielsene er også borgerlige.
 

Menns gjennomsnittsalder ved første ekteskap
35,0 år
Kilde: Ekteskap, Statistisk sentralbyrå
Kvinners gjennomsnittsalder ved første ekteskap
32,5 år
Kilde: Ekteskap, Statistisk sentralbyrå

Flere lesbiske enn homofile gifter seg

I 1993 ble også partnerskap som samlivsform en del av statistikken, og det er siden den gang registrert over 5 000 inngåtte partnerskap eller ekteskap mellom personer av samme kjønn.

De første årene var det en klar overvekt av mannlige partnere, men fra 2006 har det årlig vært flere kvinner enn menn som har inngått partnerskap eller giftet seg med en av samme kjønn.

Skilsmisser

Fram til begynnelsen av 1990-tallet ble det stadig flere skilsmisser. Da stabiliserte det seg på om lag 10 000 per år. Etter 2012 har derimot noen færre skilt seg. Dette innebærer at 39 prosent av inngåtte ekteskap blir oppløst ved skilsmisse.
Vi vet imidlertid ikke hvor mange samboerskap som oppløses. Og med en stor og økende andel samboerpar blir etter hvert skilsmissetallene mindre interessante som en indikator på samlivsbrudd.