Dette er Norge 2018

Folk og familie

Singel eller samboer

Perioden etter andre verdenskrig var kjernefamiliens storhetsperiode. Giftermålshyppigheten var høy, og andelen enpersonhusholdninger sank svakt. 

Flere bor alene ...

Fra begynnelsen av 1970-tallet sank ekteskapshyppigheten, samtidig som antall skilsmisser økte. Til sammen har dette ført til mer enn en dobling av andelen enpersonhusholdninger. Av husholdningene består nå 39 prosent av aleneboende, og disse utgjør 18 prosent av alle personer i privathusholdninger.

Det er, i befolkningen som helhet, ingen vesentlig forskjell på andelen menn og kvinner som bor alene. Men mens de enslige kvinnene er i flertall i den eldre delen av befolkningen, er mennene i flertall blant de yngre. Enpersonhusholdninger er særlig vanlig i bykjernene i de store byene og i spredtbygde strøk.

... og flere er samboere

Nedgangen i andelen gifte skyldes ikke bare at flere skiller seg og at flere bor alene. I tillegg velger en økende andel i aldersgruppen 30 år og over å bo sammen uten å inngå ekteskap.

Andelen samboere har økt gradvis fra 1980-tallet. I 1990 var drøyt 10 prosent av dem som levde i samliv samboere, mens samboerpar utgjorde 30 prosent av alle par i 2017.

Mer enn ett av tre ekteskap borgerlig

Etter at antallet ekteskapsinngåelser nådde et lavmål på begynnelsen av 1990-tallet, økte så antallet igjen fram til 2008, og deretter har antallet gradvis gått noe ned. Alderen til dem som giftet seg for første gang, har imidlertid gradvis gått opp, og var i 2017 på 32,3 år for kvinner og 34,9 for menn.

Andelen borgerlige vielser økte kraftig på 1970-tallet og nådde et toppunkt på midten av 1980-tallet, da 38 prosent var borgerlige. Senere sank andelen noe, for så å stige igjen, og andelen borgerlige vielser utgjør nå en over en tredjedel av alle vielser.

Flere lesbiske enn homofile gifter seg

I 1993 ble også partnerskap som samlivsform en del av statistikken, og det er siden den gang registrert over 5 000 inngåtte partnerskap eller ekteskap mellom personer av samme kjønn.

De første årene var det en klar overvekt av mannlige partnere, men fra 2006 har det årlig vært flere kvinner enn menn som har inngått partnerskap eller giftet seg med en av samme kjønn.

Visste du at?

Fram til begynnelsen av 1990-tallet ble det stadig flere skilsmisser. Da stabiliserte det seg på om lag 10 000 per år. Etter 2012 har derimot noen færre skilt seg.