Dette er Norge 2018

Skogbruk

Mer hogst

Skogbrukets økonomiske betydning er betydelig redusert. På slutten av 1800-tallet stod eksporten av trelast og treprodukter for 45 prosent av den totale verdien av Norges eksport. 

Færre i skogen

Hogstmaskinene har erstattet manuell arbeidskraft, og sysselsettingen har gått kraftig ned. I 1950 utgjorde skogbruket 2,5 prosent av bruttonasjonalproduktet, mens andelen i 2017 bare var 0,2 prosent. 

Økt hogst

Hogstkvantumet har variert mellom 6,6 og 11 millioner kubikkmeter salgsvirke per år siden 1950, og har økt de siste årene.

Visste du at?

I alt har vi 127 500 eiendommer med et gjennomsnittlig skogbruksareal på knapt 550 dekar. I 2016 ble det hogd tømmer for salg på 11 prosent av dem. Siden mye av den tradisjonelle treforedlingsindustrien er lagt ned, ble 34 prosent av dette tømmeret eksportert.