Dette er Norge 2018

Forbruk

Mer enn til salt i maten

I 2012 var gjennomsnittlige forbruksutgifter per husholdning 435 500 kroner. I 1958 var det tilsvarende beløpet 11 088 kroner, som omregnet til 2012-kroner tilsvarer om lag 129 000. Om man også tar hensyn til at husholdningene i denne perioden er blitt mindre, er det reelle forbruket nærmere firedoblet.

Mindre til mat ...

Det er to hovedtendenser som har preget utviklingen i forbrukets sammensetning. Utgiftsandelen til mat og drikke var synkende fram til år 2000 og har deretter stabilisert seg (samtidig som vi blir mer opptatt av matvareprisene). En gjennomsnittshusholdning brukte i 2012 bare snaut 12 prosent av budsjettet til mat, sammenliknet med 40 prosent i 1958.

... og mer til bolig

Til gjengjeld bruker vi en stadig større andel av budsjettet til bolig – 31 prosent i 2012. Dette er mer enn en dobling siden 1960-tallet. Transportutgiftene (blant annet kjøp, vedlikehold og drift av bil) økte også fram til om lag 1970, men har vært ganske stabile etter det.

Tredobling av alkoholomsetningen

Siden 1945 er den samlede omsetningen av alkohol mer enn tredoblet, og årlig kjøper hver voksen person nå i gjennomsnitt omtrent seks liter ren alkohol.

Mer vin, mindre øl og brennevin

Alkoholomsetningen økte jevnt fram til omkring 1980, og da først og fremst på grunn av et økende forbruk av øl og brennevin. Deretter sank brennevinsforbruket med mer enn 50 prosent, og samtidig stabiliserte ølkonsumet seg, mens vinkonsumet steg. Etter en økning fram til 2011 sank totalomsetningen litt, men har de siste årene flatet ut. Disse omsetningstallene omfatter imidlertid verken taxfree-salget på flyplassene, turistimport eller grensehandel. Folkehelseinstituttet beregner også dette og sier at i tillegg til den registrerte omsetningen kommer omtrent tre kvart alkoholliter per innbygger som er såkalt uregistrert omsetning, kjøpt i taxfree-butikker, i Sverige og i andre land.

Endrede matvaner ...

Ikke bare bruker vi en mindre andel av pengene til mat, vi bruker dem også på andre matvarer.

Norge er ikke lenger et «pottit-land». Fra 1958 til 2012 ble forbruket av poteter redusert med nesten to tredjedeler, til 27 kilo per person (av dette inntas vel 5 kilo som potetgull, pommes frites, o.l.). Også forbruket av smør, margarin og oljer er halvert i perioden. Forbruket av kjøtt har ligget nokså stabilt de siste 25 årene. Derimot har forbruket av frukt og grønnsaker økt.

... og drikkevaner

Det er ikke bare når det gjelder alkohol at drikkevanene er endret. Melkeforbruket er redusert – fra nesten 170 liter per person til vel 70 i 2012. Og mens vi tidligere for det meste drakk H-melk, er det nå lettmelk og skummet melk som dominerer.

Til gjengjeld er konsumet av alkoholfrie drikkevarer (mineralvann, juice og brus) mangedoblet siden 1958, og vi drakk nesten 110 liter hver i 2012. Denne økningen tilsvarer omtrent nedgangen i melkeforbruket.

Visste du at?

Forbruket av grønnsaker har økt med omtrent 24 prosent de siste 10 årene.