Dette er Norge 2019

Kriminalitet

Lovens arm

Hvis vi følger alle politianmeldelser gjennom rettssystemet, kan vi noen år senere gjøre opp status for disse.

Fra lovbrudd til straff

Et lite antall av anmeldelsene blir henlagt fordi det ikke har funnet sted noe straffbart forhold. Av alle lovbrudd som blir ferdig etterforsket og avgjort, blir nærmere halvparten henlagt som uoppklart. Av de lovbruddene som blir oppklart, blir et flertall avgjort ved forelegg eller påtaleunnlatelse. Om lag en femtedel av lovbruddene resulterer med tiltale i domstolene, og nesten alle disse medfører straffereaksjon ved dom. Mindre enn 10 prosent av lovbruddene ender med ubetinget fengsel.

Økning – så nedgang

I et lengre perspektiv har antallet anmeldte lovbrudd økt kraftig. Antallet etterforskede forbrytelser er omtrent tidoblet siden slutten av 1950-årene, men om vi tar hensyn til at også befolkningen har økt i perioden, representerer økningen en femdobling.

Etter tusenårsskiftet har det samlet sett vært en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten, og vi må antakelig 30 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag.

Nesten 900 lovbrudd anmeldes hver dag

Etter en økning på 1980- og 1990-tallet nådde antallet anmeldte lovbrudd en topp i 2002, med 437 300. Deretter har antallet sunket til 317 900 i 2018. Det har først og fremst vært en nedgang i antallet mer alvorlige lovbrudd (tidligere omtalt som forbrytelser i statistikken), mens antallet mindre alvorlige lovbrudd (tidligere omtalt som forseelser) har vært noenlunde stabilt etter 2002.

2018
92 900 eiendomstyverier
Kilde: Anmeldte lovbrudd

Mange tyverier, men færre innbrudd i boliger og biler

Med 92 900 eiendomstyverier i 2018 utgjør denne lovbruddsgruppen nesten 30 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Samtidig er det for denne gruppen at nedgangen har vært klart størst de siste årene. Det er særlig tyverier fra boliger og tyverier av og fra biler som viser en markert nedgang over lengre tid. En av årsakene til nedgangen kan være økt utbredelse av ulike sikringssystemer (som låser og alarmer), både i bil og bolig.

Mindre narkotika de aller siste årene

Fra introduksjonen av «narkotika» som begrep i kriminalstatistikken på slutten av 1960-tallet har omfanget av denne typen lovbrudd økt kraftig. Siden toppåret 2013, med nesten 47 300 anmeldte narkotikalovbrudd, er denne typen anmeldelser redusert med en tredjedel – til 31 600 i 2018. Grov narkotikaovertredelse mot straffeloven utgjorde da i underkant av 3 prosent, mens mindre alvorlige overtredelser av legemiddelloven (bruk og mindre besittelse) utgjorde 54 prosent av alle narkotikalovbruddene.

Ikke mer vold, men flere seksuallovbrudd

Vold og mishandling utgjør nesten 12 prosent av anmeldte lovbrudd, som i 2018 tilsvarte 37 500 tilfeller. Fremdeles er det slik at de mindre alvorlige typene – trusler og kroppskrenkelser – dominerer. I levekårsundersøkelsen som spør om utsatthet og uro for lovbrudd svarte 4,7 prosent av befolkningen i 2018 at de har vært utsatt for vold eller trusler om vold i løpet av året. Blant unge menn og kvinner er denne andelen betydelig lavere enn for 10-20 år siden.

Årlig ble i underkant av 1 000 seksuallovbrudd anmeldt i perioden 1960 og fram til midten av 1980-tallet. Etter dette har det registrerte antallet økt betydelig for de fleste typer av seksuallovbrudd, og i 2018 ble det anmeldt  nesten 8 400 seksuallovbrudd.

Noe er langt mer oppklart enn annet

Hvorvidt lovbrudd blir oppklart eller ikke varierer. Av lovbruddsgruppene har rusmiddellovbrudd den høyeste oppklaringsprosenten, med 82 i 2017. Også trafikkovertredelser og ordens- og integritetskrenkelser har høy oppklaringsprosent, med henholdsvis 81 og 70 i 2017.

Eiendomstyveri og eiendomsskade har lavest oppklaringsprosent, med henholdsvis 21 og 20 prosent. Blant de mer spesifiserte lovbruddstypene er det imidlertid relativt stor ulikhet i andelene som blir oppklart eller ikke. For eksempel endte 78 prosent av alle mindre tyveri fra butikk og annet salgssted som oppklarte, mens dette kun gjaldt 3 prosent av sykkeltyveriene.

Gjerningsmannen sjelden kvinne

Over tid har det vært en nedgang i antall unge som blir siktet for lovbrudd. Tar vi hensyn til endringene i folketallet har omfanget av siktede personer under 30 år blitt redusert med 35 prosent i perioden 2007-2017. Men fortsatt er det unge i alderen 18–20 år som har den høyeste andelen siktede, og dette gjelder for begge kjønn. I 2017 ble om lag 6 prosent av alle menn i denne aldersgruppen tatt for ett eller flere lovbrudd. Den tilsvarende andelen blant 18-20-årige kvinner var om lag 1 prosent.

Kvinnene utgjør knapt 17 prosent av dem som siktes for lovbrudd. Kvinneandelen er forholdsvis høy blant siktede for tyveri, særlig mindre tyveri fra butikker, samt bedrageri og enkelte andre vinningslovbrudd.

Visste du at?

Kvinnene utgjør knapt 17 prosent av dem som siktes for lovbrudd. Kvinneandelen er forholdsvis høy blant siktede for tyveri, særlig mindre tyveri fra butikker, samt bedrageri og enkelte andre vinningslovbrudd.