Dette er Norge 2018

Kriminalitet

Lovens arm

Hvis vi følger alle politianmeldelser gjennom rettssystemet, kan vi noen år senere gjøre opp status for disse.

Fra lovbrudd til straff

Et lite antall av anmeldelsene blir henlagt fordi det ikke har funnet sted noe straffbart forhold. Av alle lovbrudd som blir ferdig etterforsket og avgjort, blir nærmere halvparten henlagt som uoppklart. Av de lovbruddene som blir oppklart, blir et flertall avgjort ved forelegg eller påtaleunnlatelse. Om lag en femtedel av lovbruddene resulterer med tiltale i domstolene, og nesten alle disse medfører straffereaksjon ved dom. Mindre enn 10 prosent av lovbruddene ender med ubetinget fengsel.

Økning – så nedgang

I et lengre perspektiv har antallet anmeldte lovbrudd økt kraftig. Antallet etterforskede forbrytelser er omtrent tidoblet siden slutten av 1950-årene, men om vi tar hensyn til at også befolkningen har økt i perioden, representerer økningen en femdobling.

Etter tusenårsskiftet har det samlet sett vært en betydelig nedgang i den registrerte kriminaliteten, og vi må antakelig 30 år tilbake for å finne mindre kriminalitet enn det vi har i dag.

Nesten 900 lovbrudd anmeldes hver dag

Etter en økning på 1980- og 1990-tallet nådde antallet anmeldte lovbrudd en topp i 2002, med 437 300. Deretter har antallet sunket til 318 600 i 2017. Det har først og fremst vært en nedgang i antallet mer alvorlige lovbrudd (tidligere omtalt som forbrytelser i statistikken), mens antallet mindre alvorlige lovbrudd (tidligere omtalt som forseelser) har vært noenlunde stabilt etter 2002.

Mange tyverier, men færre innbrudd i boliger og biler

Med 94 900 eiendomstyverier i 2017 utgjør denne lovbruddsgruppen 30 prosent av alle anmeldte lovbrudd. Samtidig er det for denne gruppen at nedgangen har vært klart størst de siste årene. Det er særlig tyverier fra boliger og tyverier av og fra biler som viser en markert nedgang over lengre tid. En av årsakene til nedgangen kan være økt utbredelse av ulike sikringssystemer (som låser og alarmer), både i bil og bolig. Andre typer tyverier, som tyveri fra personer på offentlige steder, har imidlertid ikke hatt en tilsvarende nedgang.

Mindre narkotika de aller siste årene

Fra introduksjonen av «narkotika» som begrep i kriminalstatistikken på slutten av 1960-tallet har omfanget av denne typen lovbrudd økt kraftig. Fra toppåret 2013, med nesten 47 300 anmeldte narkotikalovbrudd, har det imidlertid vært en årlig nedgang – til 33 600 i 2017. Grov narkotikaovertredelse mot straffeloven utgjorde da i underkant av 3 prosent, mens mindre alvorlige overtredelser av legemiddelloven (bruk og mindre besittelse) utgjorde 52 prosent av alle narkotikalovbruddene.

Ikke mer vold, men flere seksuallovbrudd

Vold og mishandling utgjør drøyt 10 prosent av anmeldte lovbrudd, og i gjennomsnitt har antall tilfeller ligget på rundt 35 000 de senere årene. Fremdeles er det slik at de mindre alvorlige typene – trusler og kroppskrenkelser – dominerer.

Årlig ble i underkant av 1 000 seksuallovbrudd anmeldt i perioden 1960 og fram til midten av 1980-tallet. Etter dette har det registrerte antallet økt betydelig for de fleste typer av seksuallovbrudd, og i 2017 ble det anmeldt nesten 8 000 seksuallovbrudd.

Noe er langt mer oppklart enn annet

Hvorvidt lovbrudd blir oppklart eller ikke varierer. Av lovbruddsgruppene har rusmiddellovbrudd den høyeste oppklaringsprosenten, med 84 i 2016. Også trafikkovertredelser og ordens- og integritetskrenkelser har høy oppklaringsprosent.

Eiendomstyveri og eiendomsskade har lavest oppklaringsprosent, med henholdsvis 21 og 19 prosent. Blant de mer spesifiserte lovbruddstypene er det imidlertid relativt stor ulikhet i andelene som blir oppklart eller ikke. For eksempel endte 79 prosent av alle mindre tyveri fra butikk som oppklarte, mens dette kun gjaldt 3 prosent av sykkeltyveriene.

Gjerningsmannen sjelden kvinne

De siste årene har det vært en nedgang i antall unge som blir siktet for lovbrudd. Tar vi hensyn til endringene i folketallet, har omfanget av siktede personer under 30 år blitt redusert med 31 prosent i perioden 2007–2016. Men fortsatt er det unge i alderen 18–20 år som har den høyeste andelen siktede, og dette gjelder for begge kjønn. I 2016 ble nesten 7 prosent av alle 18-årige menn tatt for ett eller flere lovbrudd. Den tilsvarende andelen blant 18-årige kvinner var under 2 prosent.

Visste du at?

Kvinnene utgjør knapt 17 prosent av dem som siktes for lovbrudd. Kvinneandelen er forholdsvis høy blant siktede for tyveri, særlig mindre tyveri fra butikker, samt bedrageri og enkelte andre vinningslovbrudd.