Dette er Norge 2019

Natur, energi og miljø

Landskap i Norge

Med et areal på 324 000 km² og 5,3 millioner innbyggere er Norge ett av Europas minst tett befolkede land, med 17 innbyggere per km².

Fjell og skog

Bebygget areal (herunder veier) utgjør bare nesten 2 prosent. Knapt 4 prosent av arealet er jordbruksareal og 37 prosent skog. Ferskvann og breer utgjør 7 prosent, mens de resterende 50 prosentene er fjell, vidde og myr.

Vern av natur

Omkring 1940 var fortsatt en tredjedel av landarealet villmarkspreget eller urørt. I 2013 var denne andelen redusert til under 12 prosent, hovedsakelig på grunn av utbygging av skogsbilveier.

Samtidig har arealet som er vernet etter naturmangfoldloven økt, og slike områder utgjør nå 17 prosent av arealet.

Nasjonalparker utgjør over halvparten av de vernede områdene. Ved inngangen til 2018 hadde vi 39 nasjonalparker i Fastlands-Norge. 

Norge på elektrisitetstoppen

Norge har mye vannkraft, og elektrisitet er en viktig energikilde. Vi har verdens nest største elektrisitetsforbruk per innbygger: 23 700 kWh. Dette er nesten tre ganger gjennomsnittet i OECD. Dette tallet omfatter elektrisitetsforbruket i alle næringer, ikke bare husholdningenes forbruk.

 

Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart

Store endringer i utslippskildene

Utslippene av klimagasser nådde en topp i 2007, og var da 10 prosent høyere enn utslippene i 1990 (basisåret for Kyoto-protokollen). Etter 2007 har utslippene sunket med 7 prosent. Selv om totalen er lite endret siden 1990, har årsakene til utslippene endret seg vesentlig. Økt produksjon av olje og gass og dernest økt transportvirksomhet har medført store økninger i utslippene fra disse kildene siden 1990.

Til gjengjeld har utslippene fra industrien og fra oppvarming av bolig og næring gått betydelig ned. Reduksjonen i industrien skyldes både teknologiforbedringer, bedriftsnedleggelser og mindre bruk av olje. I 2007 passerte olje- og gassvirksomheten industrien som den største utslippskilden. Men heller ikke fra olje- og gassvirksomheten er utslippene høyere enn de var i 2007.

Mye avfall

Økonomisk vekst og velstand fører også til store mengder avfall. I 2017 produserte vi i alt 11,7 millioner tonn avfall, det vil si over 2 tonn per innbygger.

Avfallsmengden fra industrien har falt kraftig de senere årene og utgjorde i 2017 14 prosent. Veksten i husholdningsavfall har flatet ut og falt de senere årene, og i 2018 produserte hver innbygger i gjennomsnitt 411 kg husholdningsavfall. Over 40 prosent av dette avfallet ble sortert ut for materialgjenvinning eller biologisk behandling.

Visste du at?

Målt per innbygger ligger Norge litt over gjennomsnittet i energibruk blant vestlige land, men lavere enn blant andre Island og USA.