Dette er Norge 2018

Natur, energi og miljø

I strie strømmer

Med et areal på 324 000 km2 og 5,3 millioner innbyggere er Norge ett av Europas minst tett befolkede land, med 17 innbyggere per km2.

Fjell og skog

Bebygget areal (herunder veier) utgjør bare nesten 2 prosent. 3 prosent av arealet er jordbruksareal og 24 prosent produktiv skog. Ytterligere 13 prosent er uproduktiv skog, og ferskvann og breer utgjør 7 prosent. Resten, vel 50 prosent, er fjell, vidde og myr.

Fra villmark til vern

Omkring 1940 var fortsatt en tredjedel av landarealet villmarkspreget eller urørt. I 2013 var denne andelen redusert til under 12 prosent, hovedsakelig på grunn av utbygging av skogsbilveier.

Samtidig har arealet som er vernet etter naturmangfoldloven økt, og slike områder utgjør nå 17 prosent av arealet. 

Norge på elektrisitetstoppen

Norge har mye vannkraft, og elektrisitet er en viktig energikilde. Vi har verdens nest største elektrisitetsforbruk per innbygger: 23 400 kWh. Dette er nesten tre ganger gjennomsnittet i OECD. Dette tallet omfatter elektrisitetsforbruket i alle næringer, ikke bare husholdningenes forbruk.

Små endringer i utslipp til luft

Utslippene av klimagasser nådde en topp i 2007, og var da 10 prosent høyere enn utslippene i 1990. Etter 2007 har utslippene sunket med 7 prosent. Årsakene til utslippene har endret seg vesentlig. Økt produksjon av olje og gass og dernest økt transportvirksomhet har medført store økninger fra disse kildene siden 1990.

Til gjengjeld har utslippene fra industrien og fra oppvarming av bolig og næring gått betydelig ned.

Mer avfall

Økonomisk vekst og velstand fører til store mengder avfall. I 2016 produserte vi i alt 11,4 millioner tonn avfall, det vil si over 2 tonn per innbygger.

Veksten i husholdningsavfall har flatet ut og falt litt, og i 2017 produserte hver innbygger i gjennomsnitt 425 kg husholdningsavfall. 39 prosent av dette avfallet ble sortert ut for materialgjenvinning eller biologisk behandling.

Visste du at?

Målt per innbygger ligger Norge litt over gjennomsnittet i energibruk blant vestlige land, men lavere enn blant andre Island og USA.