Dette er Norge 2019

Bolig

I hus og hytte

Det er om lag 2 581 000 boliger i Norge.
Selv om det er flest eneboliger på landsbasis, er det store geografiske forskjeller, og i de store byene er det vanligst med blokkleiligheter. Særlig gjelder det for Oslo, der andelen blokkleiligheter er 72 prosent og andelen eneboliger bare 8. 

Sammenliknet med de fleste andre europeiske land er andelen personer som bor i enebolig, høy i Norge.

Nesten åtte av ti husholdninger eier boligen selv

 

  • 77 prosent av husholdningene eier boligen sin, mens 23 prosent leier. 
  • 63 prosent av alle husholdningene er selveiere, mens 14 prosent er andels- eller aksjeeiere.
  • 82 prosent av befolkningen bor i en bolig som husholdningen eier.
Boareal per person
58 m2
Kilde: Statistisk sentralbyrå

I 1980 var det 16 prosent som bodde trangt, nå er det 7 prosent.  
Å bo trangt vil si at det er færre rom enn personer i boligen (eller én person bor på ett rom) 

Boligprisen nesten seksdoblet siden 1992

Fra 1992 til 2018 økte prisen på brukte boliger med over 500 prosent. Til sammenlikning har den generelle prisveksten i perioden vært på drøyt 70 prosent.

Prisøkningen har vært særlig stor i Oslo-området, og i Oslo og Bærum har boligprisene økt med 830 prosent i perioden. Fra 2013 var det en nedgang i boligprisene i Stavanger og etter hvert også i resten av Rogaland og Agder etter flere år med sterk vekst. Siden 2016 har imidlertid prisene steget igjen i denne regionen, selv om det var en liten nedgang i Stavanger i 2018.

Åtte av ti boliger er ikke tilgjengelig for rullestol

Eldrebølgen er over oss, og vi vil i framtiden trenge flere boliger som er tilgjengelig for bevegelseshemmede. Bare drøyt én av tre bodde i 2018 i boliger der det ikke er trapper, trinn, bratte partier eller andre hindringer som gjør det vanskelig for rullestolbrukere å komme inn.

For de over 67 år er det flere som bor i en tilgjengelig bolig.  Nesten halvparten av enslige over 67 år bor slik, og fire av ti som lever i par. 

Eiendom i utlandet

Et relativt nytt utviklingstrekk er at mange nå kjøper fritidshus i utlandet. Siden 2001 er antallet personer med fast eiendom i utlandet nesten tidoblet. 

  • I 2017 eide 75 000 personer eiendom i utlandet.
  • Spania og Sverige er landene som har fristet flest,
    etterfulgt av Frankrike og Tyrkia.

Mindre boliger – større hytter

På midten av 1980-tallet var nybygde boliger nesten tre ganger så store som nye fritidsboliger. Deretter sank boligenes areal, noe som skyldes den økende andelen blokkleiligheter. Samtidig økte arealet på nye fritidsboliger, og i 2007 bygde vi omtrent like store hytter som boliger. Etter noen år med større forskjell, nærmer størrelsen på nye hytter og boliger seg hverandre igjen.

Visste du at?

Ved inngangen til 2019 var det 468 000 fritidsboliger i Norge.  Du kan lese mer om emnet på SSBs faktaside om hytter og fritidsboliger.