Dette er Norge 2018

Folk og familie

Full barnehagedekning?

Det var i underkant av 5 900 barnehager i Norge i 2017. Over halvparten av disse var private, og de sto for 50 prosent av barnehagetilbudet.

Nesten 282 000 barn har nå plass i barnehage.

Av de eldste barna (3−5 år) har nesten alle (97 prosent) barnehageplass. For de yngste barna sank dekningsgraden noen år fra 1998 da kontantstøtten ble innført, men har senere økt til nesten 83 prosent. 

Nedgang i kontantstøtte

De senere årene har det vært en markert nedgang i antallet barn som mottar kontantstøtte, og ved utgangen av mars 2018 ble det utbetalt kontantstøtte for om lag 17 000 barn, mot over 90 000 i mars 2000.

Ifølge NAV har reduksjonen i antallet barn som mottar kontantstøtte sammenheng med blant annet barnehageutbygging i kommunene, opphør av kontantstøtte for toåringer i 2012 og innstramninger i regelverket med virkning fra 1. juli 2017.

Visste du at?

Av alle barn i alderen 1−5 år har 91 prosent barnehageplass.