Dette er Norge 2018

Oljeindustrien

Fra olje til gass

Fra den spede begynnelsen i 1972 økte sysselsettingen i olje- og gassutvinningen gradvis til 32 000 i 2014. Omtrent like mange var sysselsatt i ulike tjenester knyttet til petroleumsindustrien. De sviktende oljeprisene fra høsten 2014 har ført til en nedgang i sysselsettingen.

Mindre olje, men mer gass

Siden 2001 har produksjonen av olje sunket. Men fra midten av 1990-tallet økte gassproduksjonen og utgjør i dag over halvparten av den totale olje- og gassproduksjonen. 

Oljehistorien

Store verdier

Betydningen av petroleumsvirksomheten er langt større enn sysselsettingen skulle tilsi. Mens sysselsettingen utgjør knapt 2 prosent av totalt antall sysselsatte i Norge, er petroleumsvirksomheten verdimessig fortsatt den største næringen og bidro i 2017 med 14 prosent av bruttonasjonalproduktet.

Stor andel av totaleksporten

Petroleumssektorens andel av de totale eksportinntektene er nå 39 prosent. Til sammenlikning utgjør tradisjonelle varer fra primær-, industri- og bergverksnæringene 33 prosent av totale eksportinntekter, mens tjenester utgjør 27 prosent.

Verdens største oljeprodusenter. Millioner fat/dag

Plassering   2016
1 USA                12,4
2 Saudi-Arabia                12,3
3 Russland                11,2
4 Iran                  4,6
5 Irak                  4,5
6 Canada                  4,5
7 Forente arabiske emirater                  4,1
8 Kina                  4,0
9 Kuwait                  3,2
10 Brasil                  2,6
11 Mexico                  2,5
12 Venezuela                  2,4
13 Nigeria                  2,1
14 Norge                  2,0
15 Qatar                  1,9
Kilde: www.norskpetroleum.no

Fortsatt olje- og gassressurser

De gjenværende påviste og uoppdagede olje- og gassressursene på norsk sokkel anslås av Oljedirektoratet å være om lag 8,5 milliarder Sm3 oljeekvivalenter. Til sammenlikning er den samlede produksjonen fram til og med 2017 7,1 milliarder Sm3 oljeekvivalenter. 

 

Bilder på siden fra Norsk olje og gass og Colourbox.

Visste du at?

Siden 1996 har Oljefondet økt fra 48 milliarder kroner til 8 488 milliarder ved utgangen av 2017. Dette tilsvarer omtrent 1,6 millioner kroner per innbygger.