Dette er Norge 2019

Primærnæringene

Fra landbruk til havbruk

Oppdrett av matfirsk var til å begynne med en tilleggsnæring for bønder langs kysten, men er nå blitt en hovednæring for Kyst-Norge med en produksjon på 1,4 millioner tonn i 2018. 

Store strukturendringer i jordbruket

 • Fra 1949 til 2018 ble antall gårdsbruk redusert med fire femtedeler, fra 213 400 til 39 600.
 • Det vil si at gjennomsnittlig sju bruk er lagt ned hver dag i perioden.
 • Andel leiejord har økt fra 12 prosent på 1950-tallet til 45 prosent i 2016.
 • Det totale jordbruksarealet i drift er redusert med knapt 6 prosent fra 1949 til 2018. 

I 1950 jobbet over 20 prosent med jordbruk – i 2018 var andelen under 2 prosent. Jordbrukets andel av bruttonasjonalproduktet er i dag 0,4 prosent.

Bare 30 prosent av gårdbrukernes inntekter er næringsinntekt fra jordbruk. Resten er lønnsinntekt og andre inntekter. 

Færre kyr – flere fjørfe

Fra 1949 til 2018 er antall melkekyr redusert med nesten tre fjerdedeler, men samtidig har melkeproduksjonen per ku økt fra 2 000 liter til om lag 7 500 liter i året.

Antall svin er nesten doblet fra 1949 til 2018, mens produksjonen av slaktekylling har økt så å si sammenhengende fra slutten av 1960-tallet. I 1949 utgjorde fjørfekjøtt 2 prosent av den totale kjøttproduksjonen, mot om lag 30 prosent i dag.

Mindre poteter – mer korn

Jordbruksavlingene varierer mye fra år til år, noe den dårlige kornavlingen etter tørkesommeren 2018 er et eksempel på.

I et lengre tidsperspektiv er utviklingen klar: Produksjonen av poteter har sunket til under en tredjedel av nivået på 1950-tallet, mens kornproduksjonen i et normalår er tredoblet.

 

 

Kilde 2: Korn og oljevekster, areal og avlinger: https://www.ssb.no/korn

Visste du at?

Økologisk jordbruksareal utgjør i dag under 5 prosent av jordbruksarealet. I de andre nordiske landene er andelen mellom 9 og 19 prosent.

Mer hogst og økt tømmereksport

Skogbrukets økonomiske betydning er betydelig redusert. 

 • I 1950 utgjorde skogbruket 2,5 prosent av BNP, mens andelen i 2018 bare var 0,2 prosent.
 • Hogstkvantumet har variert mellom 6,6 og 11 millioner kubikkmeter salgsvirke per år i perioden, og har økt de siste årene.
 • I 2017 ble det hogd tømmer for salg på 11 prosent av skogseiendommene.
 • Siden mye av den tradisjonelle treforedlingsindustrien er lagt ned, ble 34 prosent av dette tømmeret eksportert.

Færre fiskere

Omkring 1950 var det om lag 100 000 fiskere i Norge, i 2017 var antallet 11 300. Av disse hadde 9 500 fiske som hovedyrke.

Fangstmengden i fiskeriene varierer mye fra år til år. Fra 1945 til toppåret 1977 ble fangsten mer enn firedoblet, fra 0,7 til 3,4 millioner tonn. Deretter har den sunket til 2,5 millioner i 2018.

Økonomisk er det fangst av torsk som har størst verdi, etterfulgt av makrell, sild og sei.

I verdenstoppen på lakseoppdrett

Oppdrett av matfisk er en hovednæring for Kyst-Norge med en produksjon på 1,4 millioner tonn i 2018.

 • Antall foretak som produserer matfisk av laks og ørret, er blitt redusert fra 467 i 1999 til litt over 170 i 2018.
 • De ti største foretakene står nå for nesten 68 prosent av produksjonen. 
 • Laksen er stadig mer dominerende i oppdrettsnæringen, mens ørretproduksjonen har vært ganske stabil de siste årene.
 • Norge er nummer sju på listen over verdens største oppdrettsnasjoner.
 • Når det gjelder fiskeeksport, ble vi i 2016 bare slått av Kina.
Kilde 2: Akvakultur: https://www.ssb.no/fiskeoppdrett

Få sysselsatte – store verdier

Oppdrettsnæringen sysselsetter 8 300 personer, men den økonomiske betydningen er langt større: Førstehåndsverdien i oppdrettsnæringen utgjør nå langt mer enn de tradisjonelle fiskeriene – henholdsvis 67,9 og 20 milliarder kroner.

 • Den samlede eksportverdien av fisk og fiskeprodukter i 2018 var 96,1 milliarder kroner. Fiskeeksporten utgjør dermed 10 prosent av verdien av den samlede vareeksporten.
 • Eksporten av oppdrettsfisk står for omtrent 70 prosent av fiskeeksporten.

Visste du at?

Nesten to tredjedeler av den eksporterte fisken går til EU-land, og det største enkeltmarkedet målt i kroner er Polen, fulgt av Danmark og Frankrike.