Dette er Norge 2018

Industrien

Fall i industrien

Sekundærnæringene (industri og bergverksdrift, oljeutvinning, bygg og anlegg samt kraft- og vannforsyning) har hatt en økende sysselsetting de siste 20 årene.

Andelen sysselsatte har gått ned

Relativt sett har det imidlertid vært en nedgang: Fra å utgjøre nesten en tredjedel av alle sysselsatte fram til omkring 1970 utgjør sekundærnæringene i dag 20 prosent. 

Arbeidsplasser forsvant

Siden toppåret 1974 er antallet arbeidsplasser i industri redusert fra 371 000 til 229 000. De næringene som har hatt sterkest nedgang, har vært tekstil og papir. Verftsindustrien har hatt en varierende utvikling med stor aktivitet i skipsbygging på slutten av 1970-tallet før en kraftig nedgangsperiode satte inn.

Flytting av produksjon til utlandet

Mesteparten av nedgangen skyldes direkte nedlegging av produksjonsaktivitet i Norge. Deler av denne aktiviteten er flyttet utenlands, men nedgangen skyldes også «outsourcing» av hjelpeaktiviteter og at foretak har vridd produksjonen fra varer til mer tjenestebaserte produkter

Bygg og anlegg viser oppgang

Bygge- og anleggsvirksomheten har opplevd en mer eller mindre vedvarende vekst i sysselsetting fra midten av 1990-tallet. Sysselsettingen er mer enn fordoblet i perioden og utgjorde 240 000 personer i 2017. Oppføring og ferdiggjøring av bygninger bidrar i stor grad til den sterke veksten.

Visste du at?

Kraft- og vannforsyning betyr mindre for total sysselsetting og har hatt relativt stabil utvikling siden 1970.