Dette er Norge 2018

Fiske og havbruk

Færre fiskere

Innen fiskerinæringen er det skjedd store forandringer.

Færre med neglesprett

Omkring 1950 var det om lag 100 000 fiskere i Norge, i 2017 var antallet 11 300. Av disse hadde 9 500 fiske som hovedyrke.

Torsk har størst verdi

Økonomisk er det fangst av torsk som har størst verdi, etterfulgt av sild, makrell og sei.

Varierende fangstmengder

Fra 1945 til toppåret 1977 ble fangsten mer enn firedoblet, fra 0,7 til 3,4 millioner tonn. Deretter har den sunket til 2,4 millioner i 2017. 

Fra tilleggsnæring til milliardindustri

Oppdrett av matfisk var til å begynne med en tilleggsnæring for bønder langs kysten, men er nå blitt en hovednæring for Kyst-Norge med en produksjon på 1,3 millioner tonn i 2017. Laksen er stadig mer dominerende i oppdrettsnæringen, mens ørretproduksjonen har vært ganske stabil de siste årene. 

Norge i verdenstoppen

Norge er nummer seks på listen over verdens største oppdrettsnasjoner, etter Kina, India, Indonesia, Vietnam og Bangladesh. Når det gjelder fiskeeksport, ble vi i 2016 bare slått av Kina.

Få sysselsatte – store verdier

Oppdrettsnæringen sysselsetter nesten 7 900 personer, fordelt på 1 300 oppdrettsanlegg. Men den økonomiske betydningen er langt større: Førstehåndsverdien i oppdrettsnæringen utgjør nå langt mer enn de tradisjonelle fiskeriene – henholdsvis 64,7 og 18,1 milliarder kroner. 

Visste du at?

Den samlede eksportverdien av fisk og fiskeprodukter i 2017 var 92,2 milliarder kroner. Fiskeeksporten utgjør dermed snaut 11 prosent av verdien av den samlede vareeksporten. To tredjedeler av den eksporterte fisken går til EU-land, og det største enkeltmarkedet i kroner er Polen, fulgt av Danmark og Frankrike.