Dette er Norge 2018

Trafikkulykker

Færre drepte i trafikken

På tross av mange flere biler på norske veier har det siden 70-tallet vært en nedgang i antall drepte og skadde i trafikken.

Antallet dødsfall i trafikken økte i hele etterkrigsperioden og nådde et toppunkt i begynnelsen av 1970-årene med vel 500 drepte hvert år. Siden den gang har trenden vært en nedgang i antall drepte, og i 2017 døde 106 i trafikken – det laveste tallet siden 1947.

Norge kommer godt ut i Europa

I forhold til folketallet har det i Norge vært 2–3 drepte i trafikken per 100 000 innbyggere de siste årene. Det er omtrent på nivå med Sverige, men lavere enn Danmark og Finland.

Drepte i trafikken per 100 000 innbyggere i enkelte europeiske land

  2016
Bulgaria 9,9
Romania 9,7
Latvia 8,1
Polen 8,0
Hellas 7,7
Litauen 6,7
Ungarn 6,2
Portugal 5,5
Frankrike 5,2
Finland 4,7
Tyskland 3,9
Danmark  3,7
Storbritannia 2,8
Sverige  2,7
Norge 2,6
Kilde: European Commission og Statistisk sentralbyrå

Øst og sør verst

Trafikkdødeligheten i Europa viser både et øst-vest-skille (høyere dødelighet i øst enn i vest) og et nord-sør-skille (lavere dødelighet i nord enn i sør).

Visste du at:

20 myke trafikanter ble drept i 2017?

Eksempler på myke trafikanter er fotgjengere, syklister og barn i barnevogn. Les mer på statistikken Veitrafikkulykker med personskade