Dette er Norge 2018

Næringsstruktur

Endringer og nyskaping

Økonomien og hva vi jobber med er ikke statisk, men er hele tiden i forandring. Ny aktivitet skapes, mens annen aktivitet blir mindre viktig, og en del forsvinner helt. Måten vi framstiller varer og tjenester på, er også i endring.

Radikal endring i næringsstrukturen

I løpet av de siste 50 årene har næringsstrukturen i Norge endret seg radikalt. Primærnæringene utgjør nå bare knapt 3 prosent av de sysselsatte mot 12 prosent i 1970. Sekundærnæringenes andel har gått ned fra 28 til 20 prosent, og denne nedgangen har i all hovedsak skjedd i industrien. Tjenesteytende næringer utgjør i dag hele 78 prosent av sysselsettingen mot 56 prosent i 1970.

Primærnæringens bidrag til BNP
2,3 %
Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Bidrag til BNP

En annen måte å belyse næringenes betydning på er å se på deres bidrag til bruttonasjonalproduktet (BNP). Da blir bildet et litt annet. Sekundærnæringenes andel er da 34 prosent mot 20 prosent for antall sysselsatte. Det er utvinning av olje og gass som bidrar langt mer verdimessig enn sysselsettingsmessig, verdiskapningen per sysselsatt er svært høy. Primærnæringene bidrar med 2 prosent, mens tertiærnæringenes bidrag er 64 prosent.

Nyetablering og nedleggelse

Endringer i økonomien skjer ved at nye foretak og virksomheter oppstår, mens andre blir nedlagt. Aktivitet kan også endres, i stor grad fra vareproduksjon til tjenesteproduksjon.

Det ble i alt etablert 62 000 nye foretak i 2017, mens det ble nedlagt 65 000. Nedleggelser og nyetableringer utgjorde rundt 15 prosent av vel 400 000 foretak i norsk næringsliv.

Vanskelig å overleve

Mange nyetablerte foretak lever bare kort tid før de blir nedlagt. Ser vi på nyetableringer i 2010, var det under halvparten av disse som var i drift året etter. Etter fem år var det 27 prosent som fortsatt var i drift. Aksjeselskap er den organisasjonsformen som er mest overlevelsesdyktig, og hele 49 prosent av disse foretakene var fortsatt aktive etter fem år.

Nyskaping

For å hevde seg i markedet må foretakene utvikle nye eller bedre varer og tjenester og forbedre sine produksjonsrutiner. Å lykkes med å frambringe lønnsomme nyskapinger er av avgjørende betydning for å kunne overleve i et konkurranseutsatt marked.

Om lag 7 prosent av næringslivets omsetning i 2016 var fra nye og forbedrede produkter introdusert på markedet i perioden 2014-2016.

Visste du at?

Primærnæringene utgjør nå bare knapt 3 prosent av de sysselsatte mot 12 prosent i 1970.