Dette er Norge 2019

Befolkning

Innvandring og aldring

Befolkningen i Norge er 5,3 millioner. De første årene etter krigen hadde vi en årlig vekst på ca 1 prosent, i hovedsak på grunn av høye fødselstall. I dag er det lavere fødselstall, og det er nettoinnvandringen som bidrar mest til befolkningsveksten. 

Hvor mange blir vi i framtiden?

Forventet framtidig folketall avhenger av hvilke forutsetninger vi legger til grunn. 

Hvis vi forventer middels fruktbarhet, levealder og nettoinnvandring, vil vi antagelig passere 6 millioner før 2040.

I 2050 vil det kunne være 6,3 millioner innbyggere i Norge. 

Kilde: Befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå

Innvandrere i Norge

Det er 944 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge, som utgjør 18 prosent av befolkningen. 

765 000 av disse er innvandrere som er født i utlandet, mens 179 000 er norskfødte med innvandrerforeldre.

I Oslo er hver tredje innbygger enten selv innvandrer eller født i Norge med innvandrerforeldre.

En fjerdedel av alle innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge bor i Oslo. 

De 10 største innvandrergruppene

Land Antall
Polen 98 691
Litauen 39 300
Sverige 35 586
Syria 30 795
Somalia 28 642
Tyskland 24 567
Irak 23 228
Eritrea 22 560
Filippinene 22 272
Pakistan 20 674

Arbeid viktigste innvandringsgrunn

I 2018 økte arbeidsinnvandringen til Norge for første gang siden 2011. Arbeid er nå den vanligste årsak til innvandring. Blant de nesten 15 000 nye arbeidsinnvandrerne, var 3 600 fra Polen.

Syrere er den største flyktninggruppen med 2 700 nye bosatte flyktninger av totalt nesten 4 700. 

I 2016 var familiegjenforening og flukt de viktigste innvandringsgrunnene til Norge som en direkte konsekvens av flyktningstrømmen til Europa høsten 2015. 

 

Inkluderer ikke nordiske statsborgere
Oslofjordregionen = Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold.

Flere bor i byer

Etter andre verdenskrig bodde 50 prosent av befolkningen i tettbygde strøk. I dag har andelen økt til 80 prosent, altså 8 av 10 personer. 

Det er 994 tettsteder i Norge. Veksten i antall bosatte er særlig stor i de største tettstedene.

Folket blir stadig eldre

Eldrebølgen kan vi egentlig si allerede er her. Mens det i 1950 bare var vel 8 prosent som var 67 år og over, er det i dag 15 prosent som er 67 år og over.  

I årene framover, når de store etterkrigskullene blir pensjonister, vil denne andelen øke ytterligere, til over 18 prosent i 2030 og nesten 23 prosent i 2050. Aldringen forventes å bli mye sterkere i distriktene enn i byene.

Andelen barn og unge under 15 år vil fortsatt synke, til om lag 17 prosent i 2050. 

Eldrebølgen skyldes bare delvis at vi eldre. Vel så viktig er nedgangen i fruktbarheten.